Sekretesspolicy

OURNORMAL.ORG

Our Normal (nedan “ON”) drivs av Our Normal Association (802499-1641) (nedan kallad ”Föreningen”). Vi är angelägna om att skydda våra medlemmars personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Därför åtar vi oss att följa denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicyn”). I Sekretesspolicyn finns information om hur vi hanterar dina Personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Denna Sekretesspolicy är ett komplement till våra användarvillkor (”Villkoren”). För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan denna Sekretesspolicy och Villkoren, ska Villkoren äga företräde.

1.OM REGLERING AV HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 1. För de uppgifter som medlemmar lämnar och som är att betrakta som personuppgifter följer Föreningen GDPR (”General Data Protection Regulation”) som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Alla personuppgifter som medlemmar lämnar till Föreningen inom ramen för ON kommer att behandlas av Föreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig.

2. ALLMÄNT OM DINA PERSONUPPGIFTER

 1. För att registrera dig som medlem på ON måste du samtycka till att Föreningen behandlar dina och dina barns personuppgifter, i enlighet med Villkoren och denna Sekretesspolicy.
 2. ”Personuppgifter” betyder i denna Sekretesspolicy all information genom vilken du eller ditt barn direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt användarnamn, din IP-adress, din inloggningsinformation, din e-post-adress och annan information genom vilken du kan identifieras.
 3. Dina Personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att tillhandahålla ON. En närmare beskrivning av syftet för behandling av dina personuppgifter framgår nedan i denna Sekretesspolicy. Genom att registrera dig som medlem samtycker du till att behandling av personuppgifter sker i sådana syften.
 4. Uppgifter om hälsa, så som typ av funktionsvariation, är enligt Dataskyddsförordningen så kallade ”känsliga uppgifter” och för hantering av dessa uppgifter ska särskilt uttryckligt samtycke inhämtats. Därför måste du vid registrering uttryckligen ge ditt samtycke till hantering av uppgifter av denna karaktär om dig eller ditt barn. Det är viktigt att du har rätt att samtycka till denna behandling för ditt barns räkning och det är ditt ansvar att försäkra dig om att du har denna möjlighet. Här och här kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen, samtycke och definitionen ”känsliga uppgifter”.
 5. Du har rätt att få reda på vilka Personuppgifter om dig som behandlas av Föreningen genom att skriftligen kontakta Föreningen (du finner kontaktuppgifter nedan). Du har även rätt att återkalla ett samtycke som du lämnat avseende behandling av personuppgifter som du tidigare lämnat till Föreningen. En sådan återkallelse kan dock innebära att du inte längre kan ta del av de tjänster som tillhandahålls genom ON. Återkallelse av samtycke ska ske skriftligen till den adress som anges i denna Sekretesspolicy.

3. INFORMATION SOM SAMLAS IN

 1. Som användare ombeds du lämna information om dig själv och din familj när du registrerar ditt konto samt när du löpande uppdaterar din profil. Du väljer själv vilken information du vill dela med dig av, men en del av informationen är obligatorisk för att kunna skapa ett konto.
 2. Följande samlas in som obligatoriska uppgifter:
  a. e-mail-adress,
  b. valfritt användarnamn och lösenord,
  c. profilfoto och
  d. geografisk information markerad på kartvy.
 3. Vi kan också samla in vissa valfria uppgifter, som exempelvis:
  a. typ av funktionsvariation och specifik funktionsvariation som ni har erfarenhet av,
  b. antal barn i familjen och åldrar,
  c. intressen,
  d. språk
  e. användarnamn på Facebook, Twitter, Instagram och hemsida/blogg och
  f. en kortfattad egen beskrivning.
 4. Personuppgifterna behandlas i syfte att:
  a. du ska kunna logga in på ett säkert sätt,
  b. du ska kunna skapa en profil i enlighet med ON:s syfte och funktionalitet,
  c. du på ett säkert sätt ska kunna kontakta och bli kontaktad av andra av ON:s användarfamiljer och
  d. möjliggöra för Föreningen att kontakta dig i ärenden som rör ändringar i tjänsten (som tekniska förbättringar eller andra uppdateringar), ge svar på något du frågat eller rapporterat samt vid enstaka tillfällen e-maila påminnelser om att uppdatera profilen och/eller enkätundersökning för att förbättra ON.
  e. regelbundet (högst månadsvis) via e-post tillhandahålla vårt nyhetsbrev med nyheter, relevant information om tjänsten och uppdateringar. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration genom att följa instruktionerna längst ner i respektive nyhetsbrev eller genom att skicka oss ett mail till info@ournormal.org och be oss ta bort din mailadress från e-post-listan. Var noga med att ange vilken e-mail adress det handlar om och vilken kommunikation du inte längre vill ta del av.

4. HANTERA DIN PERSONLIGA INFORMATION

 1. Som medlem på ON har du alltid möjlighet att, när som helst på egen hand, lägga till eller ändra dina uppgifter på ditt konto samt radera och ta bort dina uppgifter i samband med att du avslutar ditt medlemskap.
 2. Genom tjänsten kan du själv radera din egen familjeprofil på egen begäran. Om något problem kvarstår, vänligen kontakta info@ournormal.org så hjälper vi till i ärendet eller med att radera kontot.

5. SÄKERHET

 1. Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina och dina barns och familjemedlemmars Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet.
 2. För att skydda den information som du väljer att dela med Föreningen och inom ramen för ON, vidtar vi flera säkerhetsåtgärder, bland annat följande:
  a. SSL-certifikat krypterar och skyddar alla dataöverföring
  b. Web-server med hög prestanda och säkerhetsskydd, hanteras i avtal med professionell och erfaren hostingleverantör
  c. Implementerade rutiner för hantering av datauppgifter, så som lösenordshantering och rutiner för hantering av rapportering av profiler.
 3. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy. Internetsäkerhet är dock en komplex fråga och inget system kan anses vara 100 % säkert. Överföring sker således på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer dock ON att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

6. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

 1. Vi har en mycket strikt och tydlig regel om att vi inte, under några som helst omständigheter, säljer eller delar med oss av någon data från ON till utomstående parter, förutom om så krävs av oss enligt lag.
 2. Föreningen kommer inte heller använda din e-mail-adress för oönskade e-mailutskick. E-mail som skickas från ON kommer ske helt i enlighet med denna Sekretesspolicy och Villkoren.

7. INFORMATION PÅ AGGREGERAD NIVÅ (EJ HÄNFÖRLIG NÅGON PERSON)

 1. Föreningen kan komma att dela aggregerad demografisk information om medlemmar på ON med tredje-partsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan information kan inte användas för att identifiera enskilda medlemmar. Informationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik.
 2. Föreningen kan också komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för Föreningens räkning i syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls.
 3. Aggregerad information kopplas inte till Personuppgifter, förutom för att identifiera medlemmar som använt tjänsten i strid med våra Villkor eller denna Sekretesspolicy.

8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

 1. ON kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser varpå denna Sekretesspolicy inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar ON, är Föreningen inte ansvarig för hur dessa webbplatser hanterar din dataintegritet och den data du väljer att dela med dig av på dessa webbplatser. Vi rekommenderar dig att alltid läsa sekretesspolicys för de webbplatser du besöker.

9. COOKIES

 1. Vi använder cookies enbart för att möjliggöra bättre funktion samt samla in statistik om användandet av ON. Du kan själv stänga av cookies i din enhet, men det finns då en risk att du inte kommer kunna använda ON då. Att inte tillåta cookies kan orsaka att tjänsten inte fungerar som den ska.

10. ÄNDRINGAR

 1. Föreningen kan, från tid till annan, ändra denna Sekretesspolicy. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om vi gör ändringar i Sekretesspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Sekretesspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats på vår webbplats.

11. SPRÅKVERSIONER

 1. Denna Sekretesspolicy har upprättats på svenska och engelska. För det fall att det föreligger motstridigheter mellan språkversionerna, ska den svenska versionen av Sekretesspolicyn äga företräde.

12. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

 1. Svensk rätt ska vara tillämplig på denna Sekretesspolicy. Tvister i anledning av Sekretesspolicyn ska slutligen avgöras av svensk domstol, varav Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.

13. KONTAKTINFORMATION

 1. För att kontakta Föreningen är det lättast att skicka ett mail till info@ournormal.org.
 2. Om du vill skicka ett brev kan du göra det till:
  Our Normal Association
  Ståthållaregatan 7A
  S-414 69 Göteborg
 3. Om du hellre vill ringa når du Föreningen på +46 – 733 988 289